دندان پزشکی هوشمند

تست

قیمت ایمپلنت دندان بر اساس خدمات اضافی

ایمپلنت دندان

5.200.000

با جراحی سینوس لیفت بسته، حدود 4 میلیون تا 6 میلیون و 500 هزار تومان.

ایمپلنت دندان

5.700.000

با پیوند استخوان، حدود 5 میلیون تا 6 میلیون و 800 هزار تومان.

ایمپلنت دندان

6.000.000

جراحی سینوس لیف باز، حدود 5 تا 7 میلیون تومان.

ایمپلنت دندان

6.900.000

با پیوند استخوان و لیفت سینوس، حدود 6 میلیون تا 7 میلیون و 900 هزار تومان.

قیمت ایمپلنت بر اساس کشور سازنده آن

ایمپلنت ایتالیایی

4.200.000

از 3 میلیون تومان تا 5 میلیون و 300 هزار تومان

ایمپلنت آلمانی

4.300.000

از 4 میلیون تومان تا 5 میلیون و 400 هزار تومان

ایمپلنت فرانسوی

5.000.000

از 4 میلیون و 500 هزار تومان تا 5 میلیون و 500 هزارتومان

ایمپلنت سوئیسی

5.000.000

از 3 میلیون و 800 هزار تومان تا 8 میلیون و 400 هزار تومان

ایمپلنت آمریکایی

10.000.000

از 9 میلیون و 800 هزار تومان تا 10 میلیون و 200 هزارتومان